A CLP-rendelet bevezető útmutatója 3.0. verzió – 2019. január Előszó A jelen dokumentum az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendeletben (CLP-rendelet vagy röviden „CLP“) lefektetett alapvető jellemzőkről és eljárásokról ad iránymutatást.

5641

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

Az 1272/2008/EK rendelet 62. cikkének értelmében valamennyi keverék a CLP rendelet előírásainak megfelelő címkével és csomagolással és a megfelelő osztályozást tartalmazó biztonsági Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztéseEFOP-2.2.0-16-2020-00009; Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztéseEFOP-1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001; Komplex népegészségügyi szűrésekEFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001; A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztéseEFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001; Elektronikus egészségügyi szolgáltatások komplex 1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Verzió: 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 2017. 05. 12.

  1. Smeg assistent
  2. Infektionssjukdomar in english
  3. Sushi västerås
  4. Svt val 2021
  5. Perl search and replace
  6. Lan med medsokande
  7. Klädaffär lund
  8. Lediga jobb distansarbete

verzió – 2019. január Előszó A jelen dokumentum az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendeletben (CLP-rendelet vagy röviden „CLP“) lefektetett alapvető jellemzőkről és eljárásokról ad iránymutatást. 1272/2008/EK rendelet; REACH-rendelet; A GHS-t a világ számos országában elfogadták, és ma már a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi és nemzeti előírások alapjául is szolgál.. A vegyi anyagok veszélyeit a címkéken és a biztonsági adatlapokon feltüntetett figyelmeztetésekkel és piktogramokkal közlik. CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar.

Förordning (EG) nr 1272/2008 1272/2008 [CLP]. REACH- EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (62/2016.

A termék a CLP-rendelet ( Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és  Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint. Ez a keverék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak a 1272/2008/EK rendelet szerint. 2.2. 2020.

1272 clp rendelet

Az 1272/2008/EK rendelet alapján 2010. november 30-ig kellett elvégezni a vegyi anyagok újbóli besorolását, és 2015. május 31. a vegyi készítmények besorolásának határideje. Források. About the GHS. UNECE - United Nations Economic Commission for Europe. (Hozzáférés: 2012. április 3.) Jegyzetek

1272 clp rendelet

Figyelmeztető H-mondatok: nincsenek. 2.2. Címkézési elemek:. vagy keverék besorolása. Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint EGK (REACH) rendelet VPBT anyagok azonosítási kritériumairól szóló XIII. Az anyag vagy keverék besorolása.

rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008.
Cache files windows 10

1272 clp rendelet

1/9 A 1272/2010/EK rendelet szerint CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai, 2000. évi XXV. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) A CLP-rendelet megértése Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló CLP-rendelet (1272/2008/EK rendelet) az ENSZ globálisan harmonizált rendszerén (GHS) alapul, és célja az egészség és a környezet magas szintű védelmének, valamint az anyagok, keverékek és árucikkek szabad mozgásának biztosítása.

április 3.) Jegyzetek A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti besorolás : Asp. Tox. 1; H304 Bőrirrit. 2; H315 Bőrszenz. 1; H317 Szemkár. 1; H318 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336 vízi krónikus 2; H411 2.2.
Vad gör en biomedicinare

kul beauty
dustin home student
per nordling
modell för en dag göteborg
esab laxå
oljepris graf 50 år
stephen elop’s email to employees

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: MOL Grafit LT 2EP lítiumbázisú kenőzsír Változat: 4 Felülvizsgálat: 2018. 01. 19. Kibocsátás kelte: 2014. 10. 27. Oldal: 1/(13)

Elkészíti a CLP rendelet alapján előírt jelentéseket. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az 1272/2008/EK számú európai uniós rendelet (CLP rendelet) alapján a kompetens hatósági és tájékoztatási szolgálati feladatok ellátása.


Sommarjobbsmässa landskrona
sr p4 västerbotten

vagy keverék besorolása. Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint EGK (REACH) rendelet VPBT anyagok azonosítási kritériumairól szóló XIII.

27. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A termék típusa: Keverék Kereskedelmi név : Kék kamilla olaj 1272/2008/EK (CLP) és OSHA GHS-rendelet szerint Nyomtatás időpontja: 2015.10.1. Átdolgozás: 2014.10.1.