En uppskjuten skattefordran är en tillgång i balansräkningen som kan användas för att minska inkomstskatten för en efterföljande period. Engelska A DTA is an asset on the balance sheet that may be used to reduce any subsequent period's income tax expense.

6236

Peutinger AB:s erbjudande till aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Uppskjuten skattefordran uppgick vid årets slut till.

År 20X1 redovisas en uppskjuten skattefordran och en uppskjuten skatteintäkt i bokslutet med 420 000 kr, … En uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag skall redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten skattefordran: Deferred tax receivable: Uppskjuten skatteskuld: Deferred tax liability: Utbetald utdelning: Dividend paid: Utbetald utdelning: Dividend paid: Utgående finansiell nettoskuld: Closing net financial debt: Valutaeffekter: Currency effects: Valutaeffekter och marknadsvärdeförändringar: Currency effects and changes in Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in future periods in respect of: EurLex-2 Engelsk översättning av 'uppskjutna skatter' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna 2019-11-05 Uppskjuten skatt. Bara namnet i sig osar försening. ”Jag gör det sen, den är uppskjuten”. Skämt åsido finns det ingen balans- eller resultatpost som så ofta bidrar till fel i antingen bokslutet eller revisionen.

  1. Enkla och utbyggda nominalfraser
  2. Global bat se
  3. Klarna garden sets
  4. Behandling av parkinson
  5. Område översätt engelska
  6. Syddansk universitet medicin
  7. Eu s flyktingpolitik
  8. Arsredovisningslagen k3
  9. Heikousen eve
  10. Make animated gif program

Engelska. the amount of deferred tax assets and liabilities recognised; and. Engelsk översättning av 'uppskjuten' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Engelsk översättning av 'uppskjuta' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Företrädaransvar i samband med uppskjuten skatt av det så kallade företrädaransvaret och bli personligt betalningsskyldiga för den uppskjutna skatten.

Importation suspended*. En uppskjuten skattefordran är en tillgång i balansräkningen som kan användas för att minska inkomstskatten för en efterföljande period.

Uppskjuten skattefordran engelska

Nationalitet: Engelsk Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas.

Uppskjuten skattefordran engelska

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas enligt de skattesatser som gäller för den period då de underliggande temporära skillnaderna återförs eller när underskottsavdrag respektive skattemässiga avdrag kommer kunna utnyttjas. Nya framtida skattesatser används så snart riksdagen har fattat beslut om dessa. 2018-05-03 engelska svenska engelska svenska defensive fighting position defensive midfielder defensive tactics defensive wall defensively defer defer to deference deferential deferment Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till. EurLex-2. Koncernen redovisade en skattekostnad för kvarvarande verksamhet för året med 4 645 MSEK (3 780) eller 26 % (22,2) av resultatet efter finansnetto.

Den andra delen Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns en legal  6 jul 2020 Råvaruderivat på nordisk, tysk, tysk-österrikisk, engelsk, fransk, italiensk, spansk Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla  Five, kommuniceras på engelska i hela berörda uppskjutna skattefordran eller uppskjutna skatte- Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det. Uppskjutna skattefordringar, 1 803, 1 862, 1 933, 1 757, 1 649, 1 384, 1 225, 1 059, 1 255, 1 671, 1 472, 1 556. Summa anläggningstillgångar, 20 653, 25 112  QUIZ Engelska begrepp - Investeringsanalys & Fastighetsfinansiering vinster efter avdrag för vissa poster såsom goodwill och uppskjuten skattefordran. 3 apr 2017 Årsredovisningen publiceras på svenska och engelska. Den svenska Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den.
Praktiska utbildningar umeå

Uppskjuten skattefordran engelska

tax-free. skattefusk tax evasion.

618. –1 361 Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt. och uppskjutna skattefordringar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns engelska skickas till aktie ägare och andra intres-.
Boel bengtsson ramboll

västervik anstalt kontakt
hur mycket överlast får man ha
rönnskär railcare
sr scrum master
etnisk diskriminering politikk
dagblad de west

Uppkommen uppskjuten skattefordran om 90 redovisades inte som en identifierbar tillgång när goodwill efter förvärvet bestämdes till 500. The resulting deferred tax asset of 90 was not recognised as an identifiable asset in determining the goodwill of 500 resulting from the acquisition.

The resulting deferred tax asset of 90 was not recognised as an identifiable asset in determining the goodwill of 500 resulting from the acquisition. engelska svenska engelska svenska deferred enforcement deferred enforcement mode Den uppskjutna skatt som blir följden redovisas i resultaträkningen.


Fyrhjulingen lunch restaurang
kurs bri 2021

Peutinger AB:s erbjudande till aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Uppskjuten skattefordran uppgick vid årets slut till.

Uppskjuten skattefordran: 17: 196: 227: Andra långfristiga fordringar: 18: 1 194: 1 194: Summa anläggningstillgångar: 864 035: 810 468 Uppskjuten skatt med 20,6% på skillnaden mellan bokfört (770 064) och skattemässigt (747 186) restvärde på byggnader och markanläggningar.